این نشانه، تابلوی معرفی ایستگاه بر روی ساختمان اصلی هر ایستگاه در اولین خط سراسری راه آهن ایران است.
هنوز هم در بعضی از ایستگاهها میشه این ترکیب ساده و دلنشین رو روی دیوار دید. نشانه شامل نام ایستگاه، فاصله دقیق از ایستگاه تهران و در آخر هم ارتفاع از سطح دریا میشه. به شکل عجیبی همین نوشته های ساده برای من هویت راه آهن رو به دنبال دارند.