آشنایی با تاریخ ۸۰ ساله راه آهن

ادامه مطلب

لوکوموتیوهای قدیمی

طبیعت بینظیر لرستان و لحظه عبور زیبا و دل نشین یک لوکوموتیو قدیمی. مدتی را به انتظار نشستم تا یک قطار کادر عکسم را کامل کند.

ادامه مطلب