سامانه رسیدگی به پیشنهادات و شکایات شهبازان با هدف نظارت بر عملکرد بخش‌های مختلف تورهای قطار و در راستای بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت حال مسافران محترم راه‌اندازی گردیده است.

جزئیات شکایات یا پیشنهادات مستقیما و به طور محرمانه به دست مدیران مجموعه می‌رسد، به دقت بررسی می‌شود و ترتیب اثر داده خواهد شد.

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    Max. file size: 100 MB, Max. files: 10.